Serwisy Informacyjne  

Przegląd Prasy Podatkowej - Bieżące wydanie

Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
Czy podatnicy sprzedający nieruchomości zastosują ulgę meldunkową do gruntu
Jedną z wątpliwości dotyczących stosowania ulgi meldunkowej (ma ona zastosowanie do zbycia nieruchomości wybudowanych lub nabytych w latach 2007-2008) jest możliwość zastosowania zwolnienia również w stosunku do gruntu przynależnego do budynku czy lokalu i wraz z nim zbywanego. W przeszłości istniały interpretacje władz skarbowych kwestionujące możliwość takiego wyłączenia z opodatkowania. Michał Grzybowski z Ernst & Young wskazuje na niedawne wyroki sądów administracyjnych w Białymstoku i Rzeszowie, które potwierdzają, że również na gruncie prawa podatkowego nie można odrębnie rozpatrywać sprzedaży nieruchomości i odrębnie sprzedaży budynku na tej nieruchomości położonego. W związku tym ulga meldunkowa powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem czy lokal wraz z odpowiednim udziałem gruntu z nim związanego.


Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
Nie każdy wywóz może być objęty 0-proc. VAT
Przemysław Molik
Wywiezienie towaru potwierdzone dokumentami celnymi nie oznacza, że jest to eksport towaru przy rozliczeniu podatku od towarów i usług. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpoznawał sprawę dotyczącą możliwości stosowania zerowej stawki VAT dla eksportu towarów (I FSK 1306/10). W spornej sprawie chodziło o wywóz towarów do Rosji i Białorusi przez składy celne na Litwie, a ich ostatecznymi odbiorcami miały być podmioty amerykańskie. W ocenie organu wywóz ten nie spełniał ustawowych wymogów uznania go za eksport.


Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
Nadpłata jest zwracana z urzędu
Łukasz Zalewski
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że urząd skarbowy ma obowiązek umorzyć postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty wykazanej w zeznaniu PIT, jeśli podatnik złoży taki wniosek. Sąd przypomniał, że wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty można złożyć wtedy, gdy podatnik np. pomylił się. Nie dotyczy to jednak nadpłat wynikających z zeznań rocznych - wynikająca z zeznania nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, bez konieczności wydawania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej (I SA/Ol 483/11).


Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
Odszkodowanie trzeba ująć w PIT-36
Kwota otrzymana przez podatnika od najemcy lokalu za wcześniejsze odstąpienie od umowy najmu nie będzie przychodem z najmu, mimo że jest pośrednio związana z najmem lokalu mieszkalnego - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji. Według MF taką kategorię przychodu należy zaliczyć do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, tj. innych źródeł, opodatkowaną według skali podatkowej.


Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
Firmy skorzystają z szybszej odprawy
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE. Osoba mająca pozwolenie na stosowanie odprawy scentralizowanej będzie mogła złożyć lub udostępnić zgłoszenie celne w urzędzie celnym właściwym dla miejsca swojej siedziby, a towar będzie mógł zostać przedstawiony w innym urzędzie celnym.


Dziennik Gazeta Prawna   2011-10-05
RPO chce odliczania VAT od karetek
Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje zasadność przepisów obowiązujących w latach 2011 i 2012 dotyczących zasad odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie z nimi prowadzący działalność w zakresie transportu sanitarnego, którzy przy wykonywaniu tych usług wykorzystują pojazdy specjalne, takie jak karetki i ambulanse, nie mogą korzystać z pełnego odliczenia VAT związanego m.in. z nabyciem, użytkowaniem i eksploatacją tych pojazdów.


Rzeczpospolita   2011-10-05
Zerowy VAT na usługi w portach także przed nowelą
Mateusz Maj
Wprowadzone w kwietniu zmiany do ustawy o VAT w zakresie stosowania zerowej stawki VAT na usługi w portach morskich miały charakter redakcyjny. Podatnicy już wcześniej mogli wystawiać faktury ze stawką zero proc. na kompleksową obsługę środków transportu i towarów przewożonych z ich wykorzystaniem. Tak wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1559-1560/10).


Rzeczpospolita   2011-10-05
Niższy podatek tylko dla kreatywnych pracowników
Przemysław Wojtasik
Jeśli zatrudniony wykonuje twórczą pracę, można mu naliczyć 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Jednak określenie stałej kwoty wynagrodzenia autorskiego może być ryzykowne - ostrzega autor. Chodzi o sytuację, gdy zatrudniający nie rozlicza każdego utworu osobno, tylko wypłaca ryczałt za twórcze działania zatrudnionego (bez względu na to, ile dzieł przygotował w danym miesiącu). Ryczałtowa wypłata grozi zakwestionowaniem podwyższonych kosztów. Urząd skarbowy może w takiej sytuacji uznać, że honorarium nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich do konkretnego utworu. Potwierdzają to interpretacje MF.


Rzeczpospolita   2011-10-05
Handel fakturami to przestępstwo
Aleksandra Tarka
Optymalizacja podatkowa polegająca na kupowaniu kosztów i faktur jest zabroniona - przypomina autorka. - Wystawianie takich dokumentów i posługiwanie się nimi w rozliczeniach podatkowych, może rodzić skutki podatkowe i karne skarbowe tak dla „sprzedawcy", jak i dla „kupującego" - podkreśla radca prawny Ireneusz Krawczyk.


Rzeczpospolita   2011-10-05
Dzieci bez prawa do ulgi
Monika Pogroszewska
Małoletniej córce nie przysługuje zwolnienie z podatku, jeśli to jej matka sprzedała za nią nieruchomość i przeznaczyła zysk na cele mieszkaniowe - wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB2/415-282/11-4/MP).


Rzeczpospolita   2011-10-05
Czy zmiana rezydencji pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia
Seweryn Dąbrowski, Katarzyna Kurzawska-Puchała
Przepis określający warunki wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków (art. 6 ust. 2 ustawy o PIT) nie wymaga posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego przez cały rok podatkowy - twierdzą autorzy. Takie ograniczenie odnosi się wyłącznie do wspólności majątkowej oraz długości pozostawania w związku małżeńskim. W konsekwencji zmiana rezydencji podatkowej w ciągu roku powoduje konieczność rozpatrzenia dwóch okresów. W pierwszym małżonkowie mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Tutaj, jeśli spełnione są wszystkie przesłanki wspólnego rozliczenia, powinno być możliwe wspólne rozliczenie dochodów osiągniętych przez małżonków w tym okresie - piszą autorzy. Uprawnienie to nie przysługuje natomiast w stosunku do dochodów uzyskiwanych w okresie, kiedy podatnik uznawany był w Polsce za nierezydenta Czy podatnicy sprzedający nieruchomości zastosują ulgę meldunkową do gruntu.